Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

Nền Văn hóa của bất kỳ dân tộc nào cũng có hạt nhân Triết học của dân tộc đó. Hạt nhân đó càng mạnh thì nền văn hóa đó càng đậm đà Bản sắc Dân tộc, Hạt nhân đó yếu hoặc phải đi vay mượn thì nền văn hóa đó sẽ bị nô lệ bởi nền văn hóa của các dân tộc khác. Từ bị nô lệ về văn hóa đến bị nô lệ về vật chất chỉ trong gang tấc. Dân tộc Việt Nam chưa có một triết học được viết thành văn mặc dù triết học của người Việt có từ thời các Vua Hùng! Vì sao? Hỡi các nhà TRIẾT HỌC CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét