Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

TẾT CON TRÂU

Đỗ Xuân Thọ

Xuân Kỷ Sửu

 

Khi ta biết sự tồn tại và duy nhất của Tâm Vũ Trụ

Thì những khái niệm cơ bản trong ta tan vỡ rất kinh

Nguyên nhân của sự khổ đau mà Phật Tổ vạch ra làm ta rùng mình

Vì Người đã sai từ nguyên lý

Phật Tổ đã xem loài người là bé tý

Không hiểu được đâu! Vũ trụ là vô cùng!

Phật Tổ đã sai vì ở góc trời bé tý tẹo của thế giới trùng trùng

Có một thằng đệ tử của người phá tan tiên đề đó

Thằng con của Hồ Chí Minh!

Phật Tổ và các môn đệ hãy rằn long, nghe nó tường trình

Rằng sự khổ đau không phải vì “chấp ngã”

Chúng ta, những người trên Trái Đất chỉ là những hòn đá

Nếu không được nhúng trong trường Ý thức của tự nhiên

Nếu không được song ý thức từ khắp mọi miền

Trong Vũ Trụ vỗ vào đầu ta từng nano giây

Vỗ vào hoa và cây

Vỗ vào tất cả…

Vỗ vào đầu ta cả những chân lý thật và giả

Tuỳ theo sóng đó từ đâu

Có những sóng ý thức đầy sắc màu

Nhưng lại xuất phát từ các nền văn minh yếu hơn Trái Đất

Mê hoặc ta làm các chuyện bất lương

Có những sóng ý thức làm ta tỏ tường

Từ những nền văn minh mạnh hơn Trái Đất

Rất đắng cay nhưng là sự thật…

Biến hoá vô cùng

Sóng ý thức điệp điệp, trùng trùng

Chen lẫn Xấu-Tốt, Thiện-Ác, Chiến tranh và Hoà bình

Sự đau khổ từ đó mà phát sinh

Muốn diệt khổ phải hướng Tâm Vũ Trụ

Căn nguyên Tâm mình phải là điểm tụ

Của những quy luật vĩnh hằng của Vũ Trụ bao la

Chứ không phải diệt cái Ta

Như Như Lai đã dạy

Những tinh tuý của dân tộc Việt trong mỗi người hãy vùng dạy

Xây “bộ lọc” cho mình để nhận những niềm tin

Từ những nền văn minh mạnh hơn chúng ta cả trăm nghìn

Từ những nền văn minh ngoài Trái Đất

Xuân Kỷ Sửu đã về, long ta đang ngây ngất

Men rượu của Trời đang rót vào Tâm….

           

                               Hà Nội, xuân Kỷ Sửu

                    

 

TẾT CON RỒNG

Tôi post bài thơ  cách đây 10 năm của tôi . Tết đó là tết đầu tiên nhà nước cấm đốt pháo

Đỗ Xuân Thọ

TẾT CON RỒNG

Tết về tôi sắm cành đào

Để sóng ý thức vỗ vào cõi xuân

Giao thừa đứng lặng ngoài sân

Lắng nghe trời,đất xoay vần tâm can

Thiếu rồi tiếng pháo nổ ran

Tiếng cười Dân Tộc hân hoan đất trời

Thiếu đi một chút tình người

Tư duy Vật Chất quấn trôi mất rồi

Thiếu đi một cái động trời

Triết học đất Việt chưa người dựng xây

Niềm tin vay mượn của Tây

Không gian Ý Thức còn đầy xích gông

Đói nghèo vẫn quặn trong lòng

Bao giờ đất Việt thành rồng bay lên

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

ÔNG TIÊN

Tôi hay uống trà và đàm đạo với một người bạn già ở quán nước cổng Viện ITST. Ông là Trần Học Hải, đỗ tú tài thời Pháp, là giáo viên dạy sử đã về hưu. Sáng nào ông cũng ngồi và ngắm cây hoa sữa bên kia đường . Sau đây là bài thơ ông làm ngẫu hứng trong 5 phút

MỖI SÁNG MAI

     Trần Học Hải

Hoa sữa thơm hương vương tóc ai

Sông Tô in bóng ngẩn ngơ hoài

Dòng người qua lại nào ai biết:

Ai đó lặng nhìn mỗi sáng mai

           Hà Nội, mùa Đông năm 2010

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Chương 5 TÂM VŨ TRỤ VÀ BẢN SỐ

ChƯ­¬ng 5

T©m Vò Trô vµ B¶n Sè

 

 

   Như­­­­ ®· biÕt, tõ ch­ư¬ng 1 ®Õn ch­¬ng 4 cña quyÓn T©m Vò Trô nµy, chóng ta ®· kh¸m ph¸ thÊy 6 thµnh tè cã trong T©m Vò Trô ®ã lµ: VËn ®éng, Thêi gian, Th«ng tin, N¨ng lư­îng, VËt chÊt vµ ý thøc. Trong ch­ư¬ng nµy, ta se thÊy T©m Vò Trô cã thªm mét thµnh tè n÷a, thµnh tè thø 7, ®ã lµ B¶n Sè (B¶n chÊt cã sè l­ưîng cña c¸c ®èi

t­ưîng).

  Trong ch­ư¬ng 6 ta sÏ bµn ®Õn phÐp Ph¶n vµ x©y dùng c¸c kh¸i niÖm vÒ 7 thµnh tè míi như kÕt qu¶ tÊt yÕu cña ¸nh x¹ nµy ®ã lµ: Ph¶n VËn ®éng, Ph¶n Thêi gian, Ph¶n Th«ng tin, Ph¶n N¨ng lư­îng, Ph¶n VËt chÊt , Ph¶n ý thøc vµ Ph¶n B¶n sè

   Nh­ư vËy, 14 c¸nh sao cña mÆt trèng ®ång Ngäc Lò ®· ®ư­îc kh¸m ph¸, ®ã lµ 14 thµnh tè t¹o nªn T©m Vò Trô cña ng­ưêi ViÖt, cña c¸c Vua Hïng.

   T«i thùc sù kinh ng¹c khi chøng minh ®­ưîc r»ng kh«ng thÓ cã thµnh tè thø  8 vµ do ®ã kh«ng cã Ph¶n cña thµnh tè nµy; r»ng ng«i sao 14 c¸nh trªn mÆt trèng ®ång Ngäc Lò lµ 14 thµnh tè hoµn chØnh nh­ư h×nh vÏ vµ r»ng t«i kh«ng hÒ giái giang g× v× nh÷ng thø t«i biÕt, c¸c Vua Hïng c¸ch ®©y 4, 5 ngh×n n¨m ®· biÕt råi. T«i chØ lµ ng­êi may m¾n ®­îc c¸c tiÒn nh©n m¸ch b¶o vµ dÉn d¾t....

    ViÖc ph¸t hiÖn r»ng mäi ®èi t­îng trong Vò Trô ®Òu cã B¶n chÊt sè ®· khiÕn chóng ta, vÒ nguyªn t¾c cã thÓ c©n, ®ong, ®o, ®Õm, céng , trõ, nh©n, chia, lÊy tÝch ph©n vµ ®¹o hµm mäi ®èi t­îng trong Vò Trô, kÓ c¶ Sãng Y Thøc (SYT)...

H¬n thÕ n÷a, chóng ta sÏ lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh ®Ó m« pháng vµ dù ®o¸n ®­îc c¸c kÕt qu¶ khñng khiÕp....

  VÝ dô cùc ®oan nhÊt lµ chóng ta cã thÓ t¹o ra mét m¸y tÝnh gÇn gièng chiÕc M¸y Tinh Duy nhÊt trong Vò Trô - T©m Vò Trô trong ãc cña mét  ®øa trÎ.... Vµ cã thÓ t¹o ra hÇu hÕt c¸c hiÖn t­îng trªn Tr¸i §Êt chØ b»ng mét có nhÊn ENTER.... Hay nãi c¸ch kh¸c lµ chóng ta m« pháng 14 thµnh tè cña TVT vµ v« h¹n c¸c tæ hîp cña chóng.... Chóng ta cã thÓ ®äc ®­îc t­ duy cña mét Nguyªn thñ Quèc gia nµo ®ã xuÊt hiÖn trªn tivi b»ng chiÕc m¸y tÝnh nµy.....H¹ mét m¸y bay hoÆc mét tªn l­a dÔ nh­ mét trß ch¬i ®iÖn tö.....

Ngày 14 tháng 12 năm 2010 : Tôi quyết tâm bỏ thuốc lá!!!!!

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

ĐẠO SỸ

Nhớ lại những ngày đầu tìm kiếm Chân lý Tuyệt Đối

Đỗ Xuân Thọ

ĐẠO SỸ

Đạo sỹ ngồi thiền trong hang núi

Mắt nhắm nghiền cố đuổi kịp các tư duy

Nhưng than ôi! Ánh sáng nặng như chì

Lòng yêu nước như trăm ngàn xiềng xích

Cô đơn...mênh mang....bao giờ tới đích

Lại pha trà và hút thuốc lào xuông

               Hà Nội, năm 1990