Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

3:39PM, 24-12-2009 ........Thông báo cho cả nhóm: Chúng ta đã hoàn thành 100% nhiệm vụ chuẩn bị ( trước 7 tiếng rưỡi). DT21 và DT76 đã bình phục hoàn toàn. Chúc mừng thắng lợi

1 nhận xét: