Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

CHỦ NGHĨA DÂN TỘC HỒ CHÍ MINH

I. Chúng ta cn mt ch thuyết đúng đn thay thế ch nghĩa Mác-Lênin

Đoàn kết là mt truyn thng và là sc mnh vô đch ca đân tc Vit Nam. Mnh đ này đã được biết bao cái đu mnh nht ca dân tc khng đnh trong đó H Chí Minh là người hiu thu và phát huy tuyt vi nht mnh đ đó. Trong hoàn cnh nước sôi la bng ca đt nước như hin nay, chưa bao gi trung tâm ca khi đi đoàn kết, b não ca c dân tc - Đng Cng Sn Vit Nam ,li mt đoàn kết như thế này. Chính vì điu đó mà chúng ta không t chc được cuc hp gia nhim kỳ nhm vch ra mt chiến lược sc nét nhm đưa Vit Nam tiến lên. Trong bài này Th s trình by quan đim cá nhân ca mình v chiến lược xây dng Vit Nam tr thành mt cường quc mt cách ngn gn nhưng tâm huyết và thng thn.Bài viết s chia làm ba entry liên tiếp ( Th viết không nháp nên đy li chính t)

Chúng ta chưa có mt Nguyn Ái Quc thi đi mi

Nhng người có tài, có đc kit sut Vit Nam không thiếu , đc bit trong nhng giai đon khó khăn nht ca dân tc . Ti sao chúng ta không chn được mt th lĩnh như Nguyn Ái Quc trong giai đon này??? Xin thưa đó là nn chy chc, chy quyn, công tác b nhim cán b then cht hin nay là không th chp nhn được. Thm chí là THI NÁT!!!!

Bn chy chc chy quyn Vit Nam hin nay là mt bn bt tài, ngu xun và đc đ mc thp nht ca thang bc xếp hng. Chúng đang làm sói mòn nim tin mt cách khng khiếp ca nhân dân vào Đng

Xin đưa ra đơn giáv chy mt vài chc v (các bn suy ra các chc v khác) :

Th trưởng :1.000.000.000VNĐ ( khong mt t VNĐ)

Ví d th trưởng NGUYN VIT TIN ( B GTVT)

Vin trưởng:500.000.000VNĐ (khong na t VNĐ) Ví d Vin trưởng Vin Khoa hc và Công ngh GTVT Nguyn Hoàng Huyến, Phân vin trửơng phân vin min Nam Vin Khoa hc và Công ngh GTVT Nguyn Thanh Sơn.

Trưởng Phòng :Vài chc triu VNĐ….

Cái nguy hi ca bn ngu xun này là sau khi nhm chc chúngtiêu dit nhng người gii hơn mình và vơ ca ci ca nhân dân mt cách dã man đ bù vào khon “Đu tư ban đu”. Bn này d dàng phn bi t quc đ gi cái ghế ca chúng

Chúng ta th xem các cơn lt bão đ vào các tnh Vit Nam. Bn quan lichy chc chy quyn x lý vic này ra sao? Phn ln chúng ch xut hin trên tivi hoc đưa ra nhng ch th đc trên tivi rng 1) 2) 3)…v.v…Sau bão bn nó kêu rng lên là tnh b thit hai càng nhiu càng tt đ xin đ cu tr ca nhà nước hoc ca các t chc quc tế. Xin nói 40% tin đó là rơi vào túi chúng.

Chúng ta th xem có bao nhiêu tn sa đc, bao nhiêu chai rượu gi …và bao nhiêu hàang gi khác được nhp lu t Trung Quc vào Vit Nam. Xin li, nếu mi đi trưởng đi hi quan không được s tin đút lót hang 100 triêu mi tháng thì đng có hòng mt hàng lu nào có th lt vào Vit Nam!!!! Bn chúng đã chay cái chc đi trưởng đó hàng trăm triu đng!!!! Và bn quan thy chúng là hang t đng Vit Nam….

Bn chy chc chy quyn đó đã đ lt không ít các v án. Chúng không có kh năng thc hin các công vic phc tp. Chúng lười biếng và ăn chơi tru lc

Chúng ta đã chng kiến bn chúng cướp đt ca dân như thế nào ri. Chính chúng đã gây ra các v kin cáo cua nông dân , ca các tôn giáo...Chính chúng đã gây ra s mtn đnh v mt an ninh quc gia.

Mt bn khác thì li da dm ăn tin ca Trung Quc đến mc bán các bí mt quc gia cho Trung Quc.

Chính chúng đã gây nên quc nn tham nhũng!!! Làm sao dp được tham nhũng khi chính các u viên B Chính Tr tiếp tay cho chúng!!!!

Ôi ! còn đâu nhng H Chí Minh b hết mi th lên tu tìm đường cu nước.Còn đâu nhng Trường Chinh b là đi đa ch giu có nht mt vùng vn b đi vì vn nước. Còn đâu nhng giáo sư như Võ Nguyên Giáp b cuc sng an nhàn dy hc đi theo Bác H dành li đc lp ca non song…Còn đâu nhng Trn Đi Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng.....

Ch còn li nhng thng cơ hi, nham hiểm nhu Nguyn Vit Tiến tham ô hàng chc triêu USD….

Đúng ! Bây gi quan chc ca Đng và chính quyn đu được mua bán hết…Tin to khng khiếp, nht là bn quan chc trung gian.

Thế thì làm sao mà bu được mt NGUYN ÁI QUC THI ĐI MI t nhng lá phiếu ca nhng cái đu ngu xun trong ban chp hành trungương ca Đng đang chia bè, chia cánh đó. Làm sao có mt người tài thc s có th làm Tng bí thư.

Chính vì không có mt Tng Bí Thư tài ba nên hin nay, ĐNG thiếu hn mt ch thuyết đ có th thay thế ch nghĩa Mác – Lênin, mt ch nghĩa mà 80% đng viên vt b, không tin hoc nghi ng!!! Mà thm hi thay, đó li là nn tng tư tưởng ca Đng!!Trungương Đng đang hết sc lúng túng, không có một quyết sách ra hồn ,nhiu khi lon đòn!!! Hãy bỏ tù bọn chuyên viên trong Ban Tư Tương Trung ương!!!!

Phi có mt CH THUYT ngay!!! Ch thuyết đó phi được xây dng t CH NGHĨ DÂN TC H CHÍ MINH. Phi rt khoát gt ch nghĩa Mác-Lênin sang mt bên

Trong giai đon hin nay, CH NGHĨA DÂN TC và mt th lĩnh như Nguyn Ái Quc là cc kỳ cn cho Vit Nam!!!

Mong rng thy H Đc Vit, bác Nguyn Minh Triết , bác Nguyn Tn Dũng hiu được ni lòng ca Th

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét