Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

VÌ CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN QUÁ BẬN, VÌ NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ SYT ĐANG QUẤN HÚT NÊN THỌ KHÔNG CÒN THỜI GIAN BÀN ĐẾN CHÍNH TRỊ NỮA! TẠM BIỆT CHÍNH TRỊ

1 nhận xét: