Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

“Các tập đoàn và tổng công ty nhà nước phải được quản lý chặt chẽ theo luật pháp, dưới sự giám sát của các Ủy ban của Quốc hội. Sớm chấm dứt việc thí điểm đặt các tập đoàn trực tiếp do Thủ tướng quản lý”.------------------------------ Cảm ơn bác Doanh!!! Em đang kinh nhất bọn đệ của 3 Dũng thịt bác!!!! Bọn chó này đang điên hết cả lượt!!!! Bác cứ nhẹ nhàng tránh sự kiêu khích của lũ chó điên!!!! Em và đồng đội sẽ bảo vệ bác chắc chắn và khôn khéo

1 nhận xét: