Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

Thọ đang cố gắng kiềm chế sự sung sướng đến tuột cùng để không tuôn ra những bí mật khủng khiếp mà Thọ vừa tìm ra lúc 9AM ngày 03-11-2010: Tâm Vũ Trụ chứa BẢN SỐ

3 nhận xét: