Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Theorem: At the Center of the Universe there is only one language!!!!!!!!!!!! Proof: The language of every object in the universe, think back to the end is the object. Intersection of these objects must contain the Center of the Universe (according to Theorem 6 in Chapter 1 of the Center of the Universe theory). Because the Center of the Universe is unique and should exist at the Center of the Universe inferred only a single language........................... ---------------------------- Định lý: Tại Tâm Vũ Trụ chỉ có duy nhất một ngôn ngữ Chứng minh: Ngôn ngữ của mọi đối tượng trong Vũ Trụ, suy cho đến cùng lại chính là các đối tượng. Miền giao của các đối tượng này phải chứa Tâm Vũ Trụ (theo định lý 6 trong chương 1 của thuyết Tâm Vũ Trụ). Vì Tâm Vũ Trụ là tồn tại và duy nhất nên suy ra tại Tâm Vũ Trụ chỉ có một ngôn ngữ duy nhất ----------------------------------------- Định lý này có tính ứng dụng rất cao. Nếu chúng ta biết ngôn ngữ tại Tâm Vũ Trụ thì chúng ta có thể "thuyết phục" những con vi trùng trong người chúng ta ra khỏi người ta; chúng ta có thể hiểu được sự "trò chuyện" của trái đất với mặt trời nhằm biết động đất sẽ xẩy ra ở đâu và lúc nào; Chúng ta có thể dạy học cho các bào thai 1 ngày tuổi v.v.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét