Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Chương 5 TÂM VŨ TRỤ VÀ BẢN SỐ

ChƯ­¬ng 5

T©m Vò Trô vµ B¶n Sè

 

 

   Như­­­­ ®· biÕt, tõ ch­ư¬ng 1 ®Õn ch­¬ng 4 cña quyÓn T©m Vò Trô nµy, chóng ta ®· kh¸m ph¸ thÊy 6 thµnh tè cã trong T©m Vò Trô ®ã lµ: VËn ®éng, Thêi gian, Th«ng tin, N¨ng lư­îng, VËt chÊt vµ ý thøc. Trong ch­ư¬ng nµy, ta se thÊy T©m Vò Trô cã thªm mét thµnh tè n÷a, thµnh tè thø 7, ®ã lµ B¶n Sè (B¶n chÊt cã sè l­ưîng cña c¸c ®èi

t­ưîng).

  Trong ch­ư¬ng 6 ta sÏ bµn ®Õn phÐp Ph¶n vµ x©y dùng c¸c kh¸i niÖm vÒ 7 thµnh tè míi như kÕt qu¶ tÊt yÕu cña ¸nh x¹ nµy ®ã lµ: Ph¶n VËn ®éng, Ph¶n Thêi gian, Ph¶n Th«ng tin, Ph¶n N¨ng lư­îng, Ph¶n VËt chÊt , Ph¶n ý thøc vµ Ph¶n B¶n sè

   Nh­ư vËy, 14 c¸nh sao cña mÆt trèng ®ång Ngäc Lò ®· ®ư­îc kh¸m ph¸, ®ã lµ 14 thµnh tè t¹o nªn T©m Vò Trô cña ng­ưêi ViÖt, cña c¸c Vua Hïng.

   T«i thùc sù kinh ng¹c khi chøng minh ®­ưîc r»ng kh«ng thÓ cã thµnh tè thø  8 vµ do ®ã kh«ng cã Ph¶n cña thµnh tè nµy; r»ng ng«i sao 14 c¸nh trªn mÆt trèng ®ång Ngäc Lò lµ 14 thµnh tè hoµn chØnh nh­ư h×nh vÏ vµ r»ng t«i kh«ng hÒ giái giang g× v× nh÷ng thø t«i biÕt, c¸c Vua Hïng c¸ch ®©y 4, 5 ngh×n n¨m ®· biÕt råi. T«i chØ lµ ng­êi may m¾n ®­îc c¸c tiÒn nh©n m¸ch b¶o vµ dÉn d¾t....

    ViÖc ph¸t hiÖn r»ng mäi ®èi t­îng trong Vò Trô ®Òu cã B¶n chÊt sè ®· khiÕn chóng ta, vÒ nguyªn t¾c cã thÓ c©n, ®ong, ®o, ®Õm, céng , trõ, nh©n, chia, lÊy tÝch ph©n vµ ®¹o hµm mäi ®èi t­îng trong Vò Trô, kÓ c¶ Sãng Y Thøc (SYT)...

H¬n thÕ n÷a, chóng ta sÏ lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh ®Ó m« pháng vµ dù ®o¸n ®­îc c¸c kÕt qu¶ khñng khiÕp....

  VÝ dô cùc ®oan nhÊt lµ chóng ta cã thÓ t¹o ra mét m¸y tÝnh gÇn gièng chiÕc M¸y Tinh Duy nhÊt trong Vò Trô - T©m Vò Trô trong ãc cña mét  ®øa trÎ.... Vµ cã thÓ t¹o ra hÇu hÕt c¸c hiÖn t­îng trªn Tr¸i §Êt chØ b»ng mét có nhÊn ENTER.... Hay nãi c¸ch kh¸c lµ chóng ta m« pháng 14 thµnh tè cña TVT vµ v« h¹n c¸c tæ hîp cña chóng.... Chóng ta cã thÓ ®äc ®­îc t­ duy cña mét Nguyªn thñ Quèc gia nµo ®ã xuÊt hiÖn trªn tivi b»ng chiÕc m¸y tÝnh nµy.....H¹ mét m¸y bay hoÆc mét tªn l­a dÔ nh­ mét trß ch¬i ®iÖn tö.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét