Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Ngoài Ngô Bảo Châu, trong năm 2010 này sẽ có 4 Einstein-Việt Nam nữa sẽ xuất hiện!!!! Việt Nam muôn năm!!!!!

3 nhận xét: