Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Thọ đã nhận quyết định về hưu sớm từ ngày 1/4/2012.

2 nhận xét: